SWITCH only: ISO jah. Offering ohm + vex + gul + ist.

2021.12.05 21:12 SunBearxx SWITCH only: ISO jah. Offering ohm + vex + gul + ist.

submitted by SunBearxx to diablo2 [link] [comments]


2021.12.05 21:12 quantumfresh [TASK] Business logo $7

Hi everyone! I'm looking for a logo for a 35mm film company. I'm looking for something professional, simple and conveys the website's product (i.e. related to film/cameras). Ideally, the logo also has ties to the websites name (will provide).
Payment via PayPal. I would love to have a little discussion about the logo so I can get your expert advice and ultimately get a logo that is perfect.
The logo will be used on social media and an ecommerce website. Looking for PNG or high-quality JPEG file.
submitted by quantumfresh to slavelabour [link] [comments]


2021.12.05 21:12 YOW-Weather-Records Winnipeg just had its highest November maximum snow depth since November 2010. The maximum snow depth was 23cm.

submitted by YOW-Weather-Records to WinnipegWxRecords [link] [comments]


2021.12.05 21:12 TribbleDesigns D&December Week 2 Day 1 - Traumatised Barbarian Tabaxi

D&December Week 2 Day 1 - Traumatised Barbarian Tabaxi submitted by TribbleDesigns to HeroForgeMinis [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Aaronthegamer003 Tbh, I feel bad for these poachers. They're literally just trying to make a living out of themselves.

Tbh, I feel bad for these poachers. They're literally just trying to make a living out of themselves. submitted by Aaronthegamer003 to RedDeadOnline [link] [comments]


2021.12.05 21:12 gunners98 Peruanos en Miami: alguien se anima para una pichanga (en Doral)? Nos falta gente para partidos de futbol/semanales! ⚽️⚽️⚽️

Hola todos, somos un grupo de profesionales jovenes (de varios paises Colombia, Venezuela, Cuba etc y Peru claro, la mayoria de edades 25-35 aunque tenemos compañeros mas jovenes y mayores desde los 18 y hasta 40-45 etc), amantes de futbol y estamos buscando a gente para “pichangear” o jugar fulbito (partidos 5v5 o 6v6 maximo) en Doral.
Tipicamente jugamos en La Caimanera que es una cancha indoor con AC y barra y dividimos el costo por hora de la cancha entre todos.
No importa tu nivel de experiencia en el futbol si no eres un Messi o solamente juegas Fifa etc, si quieres jugar eres bienvenido (te enseñamos), lo que nos interesa es jugar.
En fin siempre nos falta gente, asi que si alguien le interesa, me avisan por favor!
Gracias de ante mano!
submitted by gunners98 to Miami [link] [comments]


2021.12.05 21:12 KaleAffectionate5045 New Shirts

Just finished some amazing apparel that will make any math or Phineas and Ferb lover in aw, you can get your own along with many others at my tee spring store.
submitted by KaleAffectionate5045 to mathmemes [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Poor_Gamer_786 Got this Cool Looking Misa Sweater, Thought you guys might like it!

Got this Cool Looking Misa Sweater, Thought you guys might like it! submitted by Poor_Gamer_786 to deathnote [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Joz_Yoz It's a me, school shooter, lets a go a run over the children

It's a me, school shooter, lets a go a run over the children submitted by Joz_Yoz to YuB [link] [comments]


2021.12.05 21:12 svonwolfkill It's only taken 3 weeks to load this far which works out to about 0.0036Mb/s

It's only taken 3 weeks to load this far which works out to about 0.0036Mb/s submitted by svonwolfkill to mildlyinfuriating [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Cyter242 Looking for a daddy to Cashapp me, dm me and I will send naughty videos

Looking for a daddy to Cashapp me, dm me and I will send naughty videos submitted by Cyter242 to SugarDaddyMeet_Sites [link] [comments]


2021.12.05 21:12 visiondj642 What's the most weird nightmare you've had?

submitted by visiondj642 to AskReddit [link] [comments]


2021.12.05 21:12 crazytrain_randy Playing Cricket at Basho Meadows, Skardu

Playing Cricket at Basho Meadows, Skardu submitted by crazytrain_randy to natureporn [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Ohmahtree No matter what happens tonight. The Raiders lost to Washington

FTR.
That is all.
submitted by Ohmahtree to DenverBroncos [link] [comments]


2021.12.05 21:12 vananhnd89 Học tiếng Hàn trung cấp 1 bài 3

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn trung cấp 1 bài 3: Dự báo thời tiết đã nói gì ? Trong bài này các bạn sẽ học câu hỏi về một sự kiện nào đó đã diễn ra, phát biểu những gì và học một số câu hỏi thông dụng.
Bài 3 : Dự báo thời tiết đã nói gì? 중급 일- 3과 : 일기 예보에서 뭐라고 했어? I. Hội thoại (회화) : 지연 : 어, 빗방울이 떨어지네.
Jiyeon : Ơ, có giọt mưa rơi nè.
마이클 : 하늘이 어두워지는데, 곧 소나기가 올것 같아,
Michael : Trời u ám mà, có lẽ sắp có mưa,
지연 : 일기 예보에서 뭐라고 했는데 ?비 온다고 했니 ?
Jiyeon : Dự báo thời tiết đã nói gì ? Nói là có mưa à ?
마이클 : 아니, 비가 안온다고 했어. 그래서 저도 우산을 안 가져 왔는데.
Michael : Không, đã nói là không có mưa. Vì vậy tôi không mang theo dù
지연 : 그런데 굉장히 덥다. 한 30도 쯤 되겠지 ?
Jiyeon : Nhưng mà trời nóng quá. Được chừng 30 độ nhỉ ?
마이클 : 글쎄, 오늘 최고 기온이 33도 쯤 될 거라고 했어.
Michael : Xem nào, Nghe nói là hôm nay nhiệt độ cao nhất được chừng 33 độ
지연 : 바바라가 오늘 같이 테니스 치자고 했는데 너무 더울 것같아
Jiyeon : Barbara đã rủ tôi cùng đi đánh Tennis hôm nay nhưng mà trời nóng quá
마이클 : 그럼, 우리 모두 같이 수영장에 가면 어때 ?
Michael : Vậy, nếu chúng ta cùng đi hồ bơi thì sao ?
지연 : 그래, 그거 좋은 생각이야, 바바라에게 수영장에 가겠냐고 물어볼게.
Jiyeon : Thế, ý kiến hay đấy, tôi sẽ hỏi thử Barbara việc đi hồ bơi.

II. Từ vựng (단어) : 일기 예보 : dự báo thời tiết 빗방울 : giọt mưa
소나기 : mưa rào 가져오다 : mang đến
괴장히: rất ~, quá 한~ : khoảng, chừng
가져가다 : mang đi 최고 : tối đa
기온 : Nhiệt độ ~도 : độ C (đơn vị thời tiết)
박사 : Tiến sĩ 최저 : tối thiểu
영하 : độ âm (đơn vị thời tiết) 끓다 : sôi (nước sôi)
맑다 : trong sáng, quang đãng 흐리다 : u ám (nhiều mây)
태풍 : Bão 장마 : mùa mưa
매일 : Mỗi ngày, hàng ngày 기말 시험 : Thi cuối kỳ
중간 시험 : Thi giữa kỳ 알아보다 : nhận ra, nhận biết
장학금 : Học bổng 자동차 : Xe hơi
온도 : Nhiệt độ 희다 : màu trắng (da)
성냥 : Diêm 위험하다 : Nguy hiểm
불 : lửa, bóng điện 초콜릿 : Chocolate
발 : bàn chân
III. Cách dùng từ (문법과 표현) 1. N을/를 가져오다[가져가다] : Mang đến, mang đi
-내가 만든 빵을 가져왔는데 좀 잡숴 보세요.
Tôi làm bánh mang đến nè, mời dùng thử
-종이 좀 가져가도 괜찮아요?필요해서 그래요.
Tôi mang đi một ít giấy không sao chứ? Vì cần
*\* N을/를 가지고 오다[가지고 가다]
-낮에 비가올 거라고 했으니까 우산 가지고 가세요:
Nghe nói ban ngày trời mưa nên hãy mang dù theo.
-친구들과 같이 사진을 찍으려고 학교에 사진기를 가지고 왔어요 .
Tôi định chụp hình với mấy đứa bạn nên mang máy ảnh đến trường.
2. 한 N : khoảng thời gian không xác định, độ chừng, khoảng
– 집에서 하루에 얼마 동안 한국말 공부해요? 2시간쯤 해요 .
Mỗi ngày ở nhà học tiếng HQ trong bao lâu ? chừng 2 tiếng
– 박사가 되려면 오래 걸리겠지요?네, 5년은 걸릴 거예요 .
Để trở thành tiến sĩ chắc mất nhiều thời gian chứ ? vâng, khoảng 5 năm
3. A/V-(으)ㄹ 거라고[것이라고]하다: Nghe nói là
-이번 겨울은 별로 춥지 않을 거라고 해요. Nghe nói mùa đông năm nay không lạnh lắm
-다음 주부터 장마가 시작될 거라고 했다. Nghe nói từ tuần sau là mùa mưa
4. V-자고 하다: Đã bảo là … (lời đề nghị)
-친구가 저녁 때 만나자고 하는데 내가 일 때문에 안 된다고 했어요 .
Người bạn bảo là định gặp buổi tối nhưng tôi nói là bận việc nên không được
-준석 씨가 비빔밥을 시키자고 했는데 내가 불고기을 먹자고 했어요 Junseok đã bảo là gọi món cơm trộn nhưng tôi nói hãy ăn thịt nướng đi
** V-지 말자고 하다 : đã bảo là đừng … như vậy (nhưng không nghe lời)
-비가 오니까 등산 가지 말자고 했어요. Đã bảo là trời mưa thì đừng leo núi
– 수업 시간에 영어를 쓰지 말자고 했어요. Đã bảo trong giờ học đừng sử dụng tiếng Anh
5. A/V-냐고 하다[묻다] : đã hỏi là ~ (dùng trong câu gián tiếp)
– 준석 씨가 나에게 이 책이 재미있냐고 했어요 :
Jun Seok (đã) hỏi tôi cuốn sách này có hay không?
– 어머니께서 왜 그 친구응 요즘 안 만나냐고 내게 물어 보셨다 :
Mẹ hỏi sao dạo này tôi không gặp người bạn đó nữa ?
– 한국 사람들은 처음 만나면 나에게 어디에 사냐고 물어 봐요 :
Nhiều người HQ lần đầu gặp hỏi tôi sống ở đâu?
**N (이)냐고 하다[묻다]
-서울에서 제주도까지 비행기 요금이 얼마냐고 전화로 물어 볼게요 :
Để tôi gọi điện hỏi thử giá vé máy bay từ Seoul đến đảo JeJu là bao nhiêu ?
-나는 바바라 씨에게 몇 살이냐고 물어 보았어요:
Tôi (đã) hỏi bạn Babara bao nhiêu tuổi
Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h
Vui lòng trích nguồn khi sử dụng
submitted by vananhnd89 to hoctienghanonline [link] [comments]


2021.12.05 21:12 theproplayerx109 pupurupurupurupurupurupuruparac cuacuavakanaka

pupurupurupurupurupurupuruparac cuacuavakanaka submitted by theproplayerx109 to That_Vegan_Teacher [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Ghostchanter Constant crashing on prospect load

As the title says, im experiencing a crash every time I load a prospect up. I've played the first one no problem yesterday, came home and cannot load any of the new ones up. Any help would be appreciated thanks.
submitted by Ghostchanter to SurviveIcarus [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Aader7 Red Light Signal Flashed

Hey! I’m not sure if this has been asked before but today while driving, I was at a signal that is surrounded by construction. I was at a turn signal which is temporarily placed and the thick white line was faded and unclear. However, the signal’s barricade and fencing was slightly further. My car just stepped over the white line and the radar immediately flashed. My front wheels were barely over the white line and I reversed immediately. Will it still be counted as jumping the signal? I genuinely didn’t notice the white line. Has this happened to anyone here? Please help!
Thank you
submitted by Aader7 to qatar [link] [comments]


2021.12.05 21:12 CheifGroundhog F*ck the Coin

F*ck the Coin submitted by CheifGroundhog to washingtonNFL [link] [comments]


2021.12.05 21:12 rds060184 Some night time flying around the big D

submitted by rds060184 to flightsim [link] [comments]


2021.12.05 21:12 Generek1023 BDSP Looking For a Jolly Synchronize

I am synchronize hunting and all I have left is jolly nature. Let me know if you need a specific nature in return. Also, please start the room and add the code below. I don’t know how.
submitted by Generek1023 to pokemontrades [link] [comments]


2021.12.05 21:12 sniper_pika Windows 7 Mint rice

submitted by sniper_pika to linuxmint [link] [comments]


2021.12.05 21:12 PulkinCB I can act like an interviewer, AMA.

submitted by PulkinCB to AMA [link] [comments]


2021.12.05 21:12 deamondconuray The frog who upgrades your potions is god and there is no convincing me otherwise

submitted by deamondconuray to Archvale [link] [comments]


2021.12.05 21:12 justinwright0803 Vinyl tinted my reflectors, and 3rd brake with black and the tails with red this week

Vinyl tinted my reflectors, and 3rd brake with black and the tails with red this week submitted by justinwright0803 to fordfusion [link] [comments]


http://orto-oskol.ru